تله مدسین ایران خوش آمدید

گزارش کاملی از ارزشیابی انجمن شما در سال ۱۳۹۸

۱. جزئیات شاخص ها

۲. گزارش شاخص های 7 گانه

۳. گزارش شاخص های 20 گانه

۴. گزارش نهایی